Bestuursrecht

Bestuursrecht is alles waarbij u met “bestuursorganen” en andere vormen van overheid te maken krijgt, m.u.v. het strafrecht. De burger staat dan tegenover een Ministerie, de Provincie, de Gemeente, de Burgemeester, de Belastingdienst, de SVB, het UWV, DUO, en nog een hele serie andere overheidsorganen. Die kunnen nadelige beslissingen nemen, waarbij rechtsbijstand geboden is.

Het kan daarbij gaan over onderwerpen zoals uitkeringen, dwangsommen & vergunningen, Ruimtelijke ordening, subsidies en vreemdelingenrecht

Bestuursrecht is vaak erg ingewikkeld geregeld met regelgeving op allerlei niveaus. Het materiële recht is terug te vinden in kaderwetten, gewone wetten, AMvB’s, circulaires, uitwerkingsbesluiten, beleidsregels. Steeds meer zien we ook de invloed van internationale verdragen op het bestuursrecht, zoals EU-regels uit Brussel, maar ook de werking van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.